.

Zintegrowany System Zarządzania

Kompania Węglowa S.A. w trosce o dobro klienta i stan środowiska naturalnego, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania systemu jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich potrzebami, w warunkach poszanowania wymagań prawnych i innych, a przede wszystkim dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

System został zbudowany z elementów, które zostały ze sobą połączone i obecnie stanowią nierozerwalną całość:

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem wszystkie kopalnie Kompanii, trzy zakłady specjalistyczne oraz Centralę KW S.A.

W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów, Zintegrowany System Zarządzania podlega okresowym auditom wykonywanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W październiku 2013 roku przeprowadzony został kolejny już audit recertyfikujący sprawdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 w zakresie:

Planowanie, wydobycie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego, usługi górnicze, remonty, modernizacja i produkcja maszyn górniczych oraz utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

 przez jednostkę certyfikującą Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Info Zamknij