.
ludzie

Ekologia

Wszelkie działania realizujemy zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (zrównoważonego rozwoju).

Tworząc swoje priorytety uwzględniamy oprócz celów ekonomicznych kwestie środowiskowe, interesy społeczne, a także relacje z otoczeniem interesariuszy. Dążymy, aby wszelkie podjęte przez nas działania były akceptowalne społecznie. Oznacza to kształtowanie i poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń.

Zachowując właściwe proporcje między preferencjami ekonomicznymi, ludzkimi i przyrodniczymi racjonalnie korzystamy ze środowiska naturalnego. Zapewniamy skuteczne mechanizmy chroniące otoczenie przed degradacją, jak i spełniamy wymagania obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej poprzez:

  • projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
  • ograniczenie ilości odpadów kierowanych na zwałowiska przez ich wykorzystywanie do rekultywacji oraz wszelkich robót inżynieryjnych,
  • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania kopalnianych wód zasolonych na wody powierzchniowe.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Kompanii Węglowej umożliwia wspomaganie działań prośrodowiskowych w sposób wyważony, z uwzględnieniem potrzeb społeczno – ekonomicznych.

Celem KW S.A. jest zagospodarowanie odpadów w najkorzystniejszych formach, w połączeniu z wypracowaniem ich produktowego wizerunku i efektywną rekultywacją terenów hałd składowisk, osadników oraz gruntów zdegradowanych działalnością górniczą.

Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona rekultywacja oraz zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych może prowadzić do nadania im nowych walorów przyrodniczych, często cenniejszych od pierwotnych.

Efektem prowadzonych działań ekologicznych kopalń i zakładów Kompanii Węglowej S.A. jest stała poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarach prowadzonej działalności górniczej.