.

Dialog społeczny.

Adres e-mail do Biura:  dialog@kwsa.pl .

"Dialog społeczny w Kompanii Węglowej S.A."  - do pobrania prezentacja w formacie Microsoft PowerPoint (1,6 MB) (Microsoft PowerPoint Viewer - program do przeglądania prezentacji)

Znalezienie równowagi pomiędzy rachunkiem ekonomicznym a społecznym to obszar Dialogu Społecznego.

Zmiany, które objęły gospodarkę Polski po roku 1989, z jednej strony wzmocniły prawa obywateli, a z drugiej zachwiały sferę jego ochrony w dziedzinie praw socjalnych. Ukształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracą a kapitałem oraz współdziałanie partnerów społecznych ( związki zawodowe, pracodawca) to ich podstawowy obowiązek. Przykład jego kształtowania w Kompanii Węglowej S.A. jest charakterystyczny dla czasu przemian. Ścieraniu poglądów – niejednokrotnie biegunowo odmiennych - towarzyszy troska o los firmy, a właściwy jego rozwój daje szansę sukcesu.

Kompromis, pomiędzy partnerami, którzy dążą do Spółki opiekuńczej i tymi którzy opowiadają się za jej wszechstronnym rozwojem jest możliwy. Im prędzej zostanie on osiągnięty tym większa szansa  Kompanii Węglowej S.A. na szybsze dostosowanie  do trudnych warunków gry rynkowej. 

Prowadzone dotychczas rozmowy stron dialogu społecznego w Kompanii Węglowej pozwalają wysnuć wniosek, że podstawową wartością jest troska o los załogi i efektywność firmy oraz jej wizerunek zewnętrzny, a także przekonanie że żmudne, niekiedy długotrwałe negocjacje przynoszą rezultat satysfakcjonujący strony.

Do podstawowych zadań Biura Dialogu Społecznego należy:

 • nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Związkiem Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego,
 • merytoryczne przygotowanie tematyki dialogu społecznego i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Kompanii Węglowej S.A.,
 • prowadzenie dokumentacji dialogu społecznego w Kompanii Węglowej S.A. oraz korespondencji w tym zakresie ze związkami zawodowymi i Państwową Inspekcją Pracy, 
 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej ze sporami zbiorowymi, w tym mediacjami,
 • koordynowanie pracy zespołów tematycznych w Kompanii  Węglowej  S.A. w zakresie bezpieczeństwa pracy, płacowym, restrukturyzacji zatrudnienia i innych przy współudziale partnerów społecznych,
 • uczestniczenie w negocjacji, tworzeniu, zmianach i interpretacji układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i wynagrodzeń oraz innych porozumień,
 • monitorowanie konfliktów społecznych w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej S.A. oraz informowanie Zarządu o ich przebiegu,
 • koordynowanie udzielania przez poszczególne Biura odpowiedzi na pisma związków zawodowych kierowanych do Centrali Kompanii Węglowej S.A.,
 • współpraca z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pracowników Kompanii Węglowej S.A.,
 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z kontaktami Zarządu z Radą Pracowników Kompanii Węglowej S.A.,
 • koordynowanie udzielania przez poszczególne Biura odpowiedzi na pisma Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A.

Polecane linki:

Ministerstwo pracy i polityki społecznej

www.mpips.gov.pl

Info Zamknij