Postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Kompanii Węglowej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2016r. do 31.12.2016r. oraz sporządzenia pisemnych opinii i raportów z przeprowadzonych badań.


kliknij, aby pobrać ogłoszenie