Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu KW S.A.

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. i Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. do spraw korporacyjnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 19 sierpnia 2016. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 22 sierpnia 2016 r. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu prasowym, zostanie przeprowadzona przez Radę Nadzorczą w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 (sala „Kolegialna”) w dniu 25 sierpnia 2016 r. O godzinie rozpoczęcia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu następnym.ogłoszenie do pobrania poniżej